Условия за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу. Достъпът до информацията е безплатен.
VINOTO.EU  има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. Потребителите на уебсайта могат да изпращат снимки, видео и текстове за публикация в категориите на уебсайта, като чрез изпращането им декларират, че предоставят авторските си права на VINOTO.EU.
Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на VINOTO.EU.
Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на VINOTO.EU.

Връзки с други сайтове

Сайтът  VINOTO.EU  не носи отговорност за съдържанието и/или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или.поддържане.

Съдържание

Съдържанието на VINOTO.EU има само информационно предназначение. По отношение на практическата  приложимост на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. VINOTO.EU поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. VINOTO.EU не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница или вследствие предоверяването на доставената в нея информация. VINOTO.EU  отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.
VINOTO.EU не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право  по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.